Vellea Home |

Blerja e mallrave me kartë Vellea Home dhe kushtet për pjesëmarrje në program:

Çdo klient i faqes që plotëson kriteret e mëposhtme të specifikuara në mënyrë shteruese:

1)      Çdo individ i aftë për punë mbi moshën 18 vjeç me vendbanim në territorin e vendit.

2)      Një person i cili është regjistruar në faqen VelleaHome.al, duke plotësuar një aplikim online për të marrë një kartë "VELLEA HOME", në të cilën tregohen këto të dhëna: emri dhe mbiemri, mosha, vendbanimi, telefoni, emaili dhe fjalkalimi. Pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale të ofruara prej tij duke shënuar një kuti të veçantë /checkbox/ në formularin e regjistrimit.

3)      Për regjistrim është e nevojshme krijimi i një profili me plotësimin e saktë të të dhënave personale të listuara më sipër. Klienti duhet të japë pëlqimin e tij, duke shënjuar kutinë e caktuar për këtë, për të marrë informacion mbi promovimet speciale në adresën e emailit të specifikuar gjatë regjistrimit. Regjistrimi përfundon duke zgjedhur butonin virtual “Regjistrohu”. Pasi të krijohet një kartë virtuale VELLEA HOME, klientët do të mund ta shohin atë në profilin e tyre. Do të ketë emrin e pronarit të krijuar nga të dhënat nën pikën 2 të këtij kreu, të cilin klienti e ka specifikuar gjatë regjistrimit, së bashku me një numër serie unik.

4)      Për përdoruesit me një regjistrim të mëparshëm ekzistues nga programi "Klient Besnik", nuk është e nevojshme të ri-regjistrohen.

5)      Për përdoruesit që fillojnë regjistrimin në programin "Harta VELLEA HOME ", por pa regjistrim në faqe, ne ofrojmë mundësinë të krijojnë një profil klienti në faqe në mënyrë automatike duke plotësuar formularin e regjistrimit sipas programit.

6)      Pas gjenerimit të "Kartës VELLEA HOME" virtuale, pjesëmarrësit e programit mund të përfitojnë nga zbritja e ofruar nga tregtari për produktet e shënuara në mënyrë specifike. Në përshkrimin e secilit prej këtyre produkteve, do të tregohet në një fushë të veçantë me “Kartë VELLEA HOME". Ky çmim do të tregohet individualisht në faqe, për artikullin specifik.

7)      Pjesëmarrja në programin "Karta Vellea Home" mund të kërkohet edhe në pikat e shitjes së kompanisë ose në operatorin "Qendra e Informacionit" në kushte të ngjashme.

8)      Pas regjistrimit fillestar të suksesshëm për programin dhe gjenerimin e kartës virtuale "VELLEA HOME", të drejtat sipas saj mund të përdoren pavarësisht nga mënyra e kërkesës së porosive të ardhshme (në një pikë tregtare ose në faqen e internetit).

9)      Mungesa e regjistrimit në asnjë mënyrë nuk kufizon të drejtën e klientëve të tjerë të paregjistruar për të blerë lirisht në faqen videnov.al.

10)   Zbritjet e ofruara nga tregtari në kuadër të programit "Karta Vellea Home" nuk mund të kombinohen me promocione dhe aktivitete të tjera.

11)   Në rast ndryshimi të të dhënave personale ose të të dhënave të kontaktit, Klienti duhet të bëjë ndryshimet në fjalë në profilin e tij. Në rast se klienti nuk bën korrigjimet e të dhënave, të gjitha njoftimet/mesazhet në lidhje me programin do të konsiderohen se janë dërguar siç duhet në koordinatat e specifikuara nga klienti.

12)   Klienti ka të drejtë në çdo kohë ose pas ekzekutimit dhe pagesës së porosisë aktuale të çaktivizojë kartën e tij "VELLEA HOME", duke hequr dorë nga të gjitha të drejtat sipas programit. Ky veprim është i mundur përmes profilit të klientit në faqe.

13)   Organizatori rezervon të drejtën të ndryshojë Kushtet e Përgjithshme të Programit, të çaktivizojë Kartën në të gjitha rastet e keqpërdorimeve nga klientët, si dhe të ndryshojë procedurën e lëshimit të kartave dhe ofrimit të zbritjeve.

14)   Organizatori ka të drejtë të ndërpresë nismën "Karta Vellea Home" në çdo kohë në rast abuzimi nga klientët, shkelje të kushteve të përgjithshme, rrethana teknike ose të forcës madhore, duke i njoftuar klientët për të dhënat e kontaktit të ofruara prej tyre.  Porositë e bëra deri në momentin e njoftimit do të konsiderohen të pranuara dhe për ekzekutim nga Organizatori. Pasi Organizatori dërgon njoftimin për klientët, porositë mund të kenë hyrë në sistemin e Organizatorit, por nuk do të përmbushen.

15)   Nëse keni pyetje në lidhje me nismën "Karta VELLEA HOME", mund të kërkoni informacion në pikat e shitjes “Mobilieri Vellea Home” SHPK, email [email protected] ose telefononi në numrin ___________

16)   Ju informojmë se sipas legjislacionit aktual keni të drejtë të ankoheni për mënyrën e përpunimit të të dhënave tuaja pranë organit mbikëqyrës Komisioni për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Rruga :"Abdi Toptani", Ndertesa. 5, Tirana, 1001;

17)   Nëse keni pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, mund të kontaktoni Zyrtaren për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të “Mobileri Vellea Home” SHPK</p<

Na ndiqni