Vellea Home |

KUSHTET E PËRGJITHSHME TË PËRDORIMIT TË SHËRBIMEVE TË “Vellea Home” SHPK

Ju lutemi lexoni me kujdes këto kushte dhe përpara se të përdorni këtë faqe interneti. Nëse regjistroheni, gjeneroni porosi dhe kërkoni shërbime në faqen e internetit www.Velleahome.al, konsiderohet se jeni dakord, pranoni plotësisht dhe merrni përsipër të pajtoheni me këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme. Nëse “NUK I PRANONI” këto kushte, mos e përdorni këtë faqe interneti! Këto “KUSHTE TË PËRGJITHSHME” rregullojnë marrëdhëniet midis "Mobileri Vellea Home" SHPK si pronar i  Velleahome.al nga njëra anë dhe Përdoruesve të faqeve dhe shërbimeve elektronike (Internet) të vendosura në domenin Velleahome.al dhe në nëndomainët e tij (të quajtur faqe shkurt), si dhe marrëdhëniet me të njëjtit kur përdorin informacionin dhe shërbimet komerciale të ofruara nga mobilieri “Vellea Home SHPK". Mobileri “Vellea Home" SHPK është një kompani e regjistruar në Republikën e Shqiperisë, me seli dhe adresë : Kompania “Mobileri Vellea Home”, me Nipt. M22119028K me adrese: “Rruga Kavajës", Qendra "Sun Tower", Kati 9, Apartament 38, Tirane. 1001

PËRMBAJTJA

         I.            Kushtet për përdorimin e faqes së internetit Velleahome.al

       II.            Detyrimet e përdoruesit pas regjistrimit

     III.            Mbrojtja e të dhënave personale. Politika e privatësisë së “Mobileri Vellea Home” SHPK

    IV.            E drejta e autorit dhe kufizimet përkatëse

      V.            Mallrat standarde:

1.        Mallrat dhe shërbimet e paraqitura në faqe

2.       Blerja e mallrave dhe/ose shërbimeve të paraqitura në Velleahome.al

2.1    Blerje në internet me kredi

3.       Dorëzimi i mallrave të blera

4.       Pagesa për mallrat dhe shërbimet e blera

5.       Refuzimi i mallit të blerë

    VI.            Mallra jo standarde

   VII.            Shërbimi i garancisë

 VIII.            Biskota dhe rimarketing

     IX.            Rishikime dhe Vlerësime

       X.            Të tjerët

  

 

  I.   Kushtet për përdorimin e faqes së internetit Velleahome.al

Përdoruesi informohet dhe deklaron pëlqimin e tij që një pjesë e mallrave të publikuarа në faqe mund të tregohet si e disponueshme në rrjetin e dyqaneve, por që nuk ka disponueshmëri të këtyre mallrave dhe produkteve, si dhe aksesorëve të tyre, kur kërkon një porosi për këto mallra përmes sistemit të blerjeve në internet.

Përdoruesi informohet dhe deklaron pëlqimin e tij që porosia e kërkuar prej tij mund të pësojë ndryshime, të cilat Mobileri Vellea Home merr përsipër të informojë përdoruesin në adresën e emailit dhe/ose numrin e telefonit të dhënë prej tij dhe/ose në një mënyrë tjetër të përshtatshme deri më tani pas marrjes së konfirmimit të dërgesës përfundimtare të porosisë së konfirmuar në adresën e përdoruesit.

Për të përdorur faqen, Përdoruesi duhet të hyjë në World Wide Web(www) ose nëpërmjet pajisjeve të tjera që mund të hyjnë në përmbajtje të bazuar në internet. Velleahome.al ofron vetëm informacionin mbi faqen dhe nuk mban përgjegjësi për ndonjë shqetësim apo problem teknik, që pengon përdorimin e faqes, si rezultat i shfrytëzimit të pajisjeve kompjuterike nga Përdoruesi.

 

 II.  Detyrimet e përdoruesit pas regjistrimit

Për qëllime të përdorimit të faqes së internetit velleahome.al, Përdoruesi pranon dhe deklaron se ai do të japë informacion të vërtetë, të saktë, të përditësuar dhe të plotë kur plotëson formularin e regjistrimit (në vijim të referuar kolektivisht si (Të Dhëna Personale)

Në rast se Perdoruesi jep informacion të rremë, të pasaktë/ të vjetëruar ose të paplotë, Mobileri Vellea Home ka të drejtë të mbyllë dhe/ose fshijë informacionin në lidhje me adresën e përdoruesit dhe t'i mohojë atij akses të mëtejshëm në një pjesë ose të gjitha shërbimet e tij.

 

 III.   Mbrojtja e të dhënave personale në velleahome.al

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Përdoruesi ka të drejtë të aksesojë të dhënat e tij personale, të cilat ai/ajo i ka futur dhe/ose i janë bërë të njohura velleahome.al

 gjatë përdorimit të faqes, si dhe për qëllimin për të bërë korrigjime në të dhënat personale të dhëna. Në rast se përdoruesi ka bërë një porosi dhe nuk ka kërkuar korrigjim në kohë të informacionit me të dhënat personale të dhëna, si rezultat i të cilit Velleahome.al ka ekzekutuar në mënyrë të pasaktë porosinë e kërkuar nga përdoruesi, Velleahome.al nuk mban asnjë përgjegjësi çfarëdo qoftë për porosinë e ekzekutuar në mënyrë të pasaktë dhe të gjitha dëmet e pësuarа janë në kurriz të përdoruesit.

Me këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme, Velleahome.al informon përdoruesit se ata duhet të plotësojnë fushat e specifikuara që kërkojnë të dhëna personale dhe formularët e regjistrimit në faqe, ku shprehimisht pranojnë të ofrojnë të dhëna personale për përpunim nga Velleahome.al për dërgimin e mallrave të porositura ose shërbime shtesë. Të gjitha të dhënat personale të ofruara vullnetarisht nga Përdoruesi dhe të dhënat e tjera të nevojshme për identifikimin e tij në procesin e përdorimit të faqes ruhen, përpunohen dhe përdoren nga Velleahome.al për qëllime të përmbushjes së detyrimit kontraktual ndaj klientëve, për të mbështetur funksione të caktuara tе shërbimet e ofruara, të tilla si llogaritja e tarifave individuale për dorëzim, për qëllime të reklamimit të mallrave dhe shërbimeve të ofruara në zinxhirin tregtar të MOBILERI VELLEA HOME.

Velleahome.al informon shprehimisht dhe i deklaron Përdoruesit se të dhënat personale të ofruara nga Përdoruesi nuk u jepen palëve të treta për qëllime reklamimi dhe promovimi.

Velleahome.al ka marrë të gjitha masat e nevojshme teknike dhe organizative në dispozicion në lidhje me arritjet e progresit teknik, në mënyrë që të mbrojë të dhënat personale të përdoruesve nga cënimet e paligjshme dhe të garantojë konfidencialitetin e tyre.

Velleahome.al mund të përdorë adresat IP dhe të dhëna të tjera të Përdoruesve për të zbuluar identitetin e tyre në rastet kur kjo është e nevojshme në zbatimin e ligjit, procedurave ligjore dhe/ose për të siguruar pajtueshmërinë me këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme.

Nëse zgjidhet mënyra e pagesës  ““ ose Përdoruesi pranon që të dhënat personale dhe kopjet e dokumentave personale të deklaruara prej tij do t'i jepen nga Velleahome.al

Më shumë informacion rreth mbrojtjes së të dhënave personale në "Mobilieri Vellea Home" mund të gjeni në këtë link - https://velleahome.al/page/politika-per-mbrojtjen-e-te-dhenave-personale

 

 

 IV.  E drejta e autorit dhe kufizimet përkatëse

“Mobileri Vellea Home” SHPK u jep të drejtën Përdoruesve të përdorin të gjitha shërbimet e treguara në faqe vetëm për qëllime personale jofitimprurëse dhe me kusht që të drejtat e autorit të Velleahome.al ose palëve të treta që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me materialet në faqe nuk cënohen. Ndalohet shprehimisht që materialet e publikuara në këtë faqe të kopjohen, shpërndahen publikisht ose jepen për çfarëdo qëllimi nga Përdoruesit. Përdorimi i materialeve të publikuara në këtë faqe interneti dhe në faqe të tjera është i ndaluar dhe shkelësit i nënshtrohen sanksioneve sipas dispozitave të përcaktuara në Ligjin për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të ngjashme Velleahome.al rezervon të drejtën për të transferuar të drejtat për publikimin e materialeve dhe informacioneve të tjera të publikuara në faqe të palëve të treta, në varësi të një kontrate shtesë me shkrim që rregullon marrëdhëniet juridike midis Velleahome.al dhe personit që publikon informacionin.

Kur blini një produkt që është subjekt i së drejtës së autorit dhe/ose të drejtave të patentës, Velleahome.al nuk jep asnjë të drejtë shtesë për përdorim dhe shpërndarje, përveç të drejtave dhe/ose licencave të përmendura shprehimisht nga prodhuesi/shpërndarësi i produktit.

Të gjitha mallrat dhe shërbimet e ofruara nga velleahome.al, të cilat gëzojnë mbrojtje sipas Ligjit për të DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E TJERA TË LIDHURA ME TO, u ofrohen përdoruesve në formën e tyre origjinale, paketimin dhe bartësve pa asnjë ndikim nga ana e Velleahome.al dhe sipas për licencat dhe të drejtat e shpërndarjes të dhëna nga prodhuesit dhe/ose shpërndarësit e tyre për Republikën e Shqipërisë

Referencat e dhëna në faqen e Velleahome.al për faqet në pronësi të palëve të treta publikohen vetëm për lehtësinë e përdoruesve. Kur përdorin një referencë të tillë, përdoruesit nuk përdorin një shërbim të ofruar nga Velleahome.al dhe në lidhje me përdorimin e referencës jashtë faqes të velleahome.al, këto Kushte dhe Kushtet të Përgjithshme nuk zbatohen.

“Mobileri Vellea Home” SHPK nuk kontrollon faqet e mësipërme që nuk janë në pronësi të Velleahome.al dhe nuk merr asnjë përgjegjësi në lidhje me informacionin dhe/ose përmbajtjen e tyre. Me këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme, Velleahome.al informon Përdoruesit se në asnjë mënyrë nuk kërkon ose rekomandon përdorimin e këtyre faqeve nga Përdoruesit, as informacionin e publikuar në to. Vizita e faqeve të përmendura dhe të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e tyre janë tërësisht në kurriz të Përdoruesve dhe Velleahome.al nuk mban asnjë përgjegjësi për ndonjë dëm të pësuar nga Përdoruesit në lidhje me këtë.

 

 V.   Mallrat standarde

1.       Mallrat dhe shërbimet e paraqitura në faqe

Informacioni në lidhje me mallrat në faqe shpërndahet sipas llojeve të grupeve dhe nëngrupeve.

Për secilin artikull të listuar në faqe, jepet informacion në lidhje me çmimin, karakteristikat kryesore të produktit dhe informacione shtesë që synojnë të ndihmojnë Përdoruesit të bëjnë një zgjedhje të informuar kur blejnë produktin.

“Mobileri Vellea Home” SHPK rezervon të drejtën të publikojë emra, modele dhe informacione të tjera rreth mallrave në anglisht kur:

 Me përkthimin ekziston rreziku që informacioni i vlefshëm për karakteristikat e mallrave të humbasë;

a.       Nuk ka një terminologji të qartë të pranuar botërisht në gjuhën shqipe;

b.       Vetë produkti është bartës i informacionit në anglisht.

Të gjitha çmimet e treguara në faqen e internetit janë në lekë shqiptare dhe përfshijnë TVSH. Në rast se produkti ka disa modifikime, çmimet për secilin prej modifikimeve tregohen në faqe.

Promovimet/zbritje vlejnë për muajin përkatës kalendarik. Çmimi i produkteve promocionale ndryshon çdo javë, duke u rritur me 1 (një) për qind për çdo javë të re. Diferenca në përqindje/çmim tregohet shprehimisht në përshkrimin individual të produktit promocional të ofruar në momentin e shqyrtimit të tij në periudhën e caktuar.

Tregtari rezervon të drejtën të ofrojë sugjerime speciale/oferta ose zbritje speciale me kushte dhe/ose mënyra të ndryshme marrjeje.

“Mobileri Vellea Home” SHPK ka të drejtë në çdo kohë dhe pa paralajmërim të bëjë ndryshime në produktet, shërbimet, çmimet dhe karakteristikat e tjera të mallrave të publikuara dhe Përdoruesit konsiderohen të informuar për ndryshimet në fjalë që nga data e publikimit të tyre. Informacioni për disa nga produktet e publikuara mund të mos përditësohet, por në të gjitha rastet Përdoruesit do të njoftohen në rast të një porosie të vendosur në faqe me një formular për blerjet në internet përpara dorëzimit të tyre në lidhje me informacionin e pa përditësuar në lidhje me faqen tek produktet e porositura.

2.       Blerja e Mallrave dhe/ose Shërbimeve të paraqitura në Mobilieri Vellea Home

Përdoruesi ka të drejtë të porosisë të gjitha mallrat dhe shërbimet e treguara në faqen e internetit Velleahome.al. Gjatë vendosjes së porosisë, Përdoruesi ka të drejtë të zgjedhë llojin e mallrave dhe sasinë e tyre, mënyrën dhe kushtet e dorëzimit, sipas opsioneve të ofruara në Faqe.

Në çdo kohë përpara konfirmimit përfundimtar të porosisë duke plotësuar formularin për blerjet në internet, Përdoruesi ka të drejtë të bëjë ndryshime në mallrat dhe shërbimet e zgjedhura prej tij.

Kur vendos një porosi në faqe, Përdoruesi hyn në një marrëdhënie kontraktuale me "Mobileri Vellea Home" SHPK, në lidhje me porosinë specifike dhe të rregulluar nga këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme, porosia konsiderohet e përfunduar pas marrjes së konfirmimit të porosisë, duke ndjekur udhëzimet e treguara në faqe;

Velleahome.al ka të drejtë të ndryshojë çmimet e treguara në faqe sipas gjykimit të saj, në çdo kohë dhe pa qenë i detyruar të njoftojë Përdoruesit paraprakisht. Përdoruesi është i detyruar të paguajë çmimin që është treguar në faqe në momentin e vendosjes së porosisë, pavarësisht nëse është më i ulët apo më i lartë se çmimi i përditësuar. Në rast të gabimeve teknike në informacionin e publikuar në faqe, si rezultat i të cilave porosia nuk mund të përmbushet, Velleahome.al ka të drejtë të refuzojë përmbushjen e porosisë dhe nuk i detyrohet asnjë kompensim tjetër Përdoruesit, përveç rimbursimin e shumave të paguara dhe/ose të depozituara nga përdoruesi për porosinë e anuluar, nëse ka. Faqja nuk ofron artikuj/produkte për blerje me vlera zero, në të tilla rastesh supozohet automatikisht se oferta është e pavlefshme.

 

3.       Dorëzimi i mallrave të blera

Afati për dorëzimin e mallit të porositur është i shënuar nën çdo artikull, dhe afati mund të zgjatet në ditët e festave zyrtare dhe 30 ditë nga lidhja e kontratës. Në të gjitha rastet, është e mundur një vonesë në kohën e caktuar të dorëzimit, për të cilën ju do të njoftoheni në kohën e duhur nga bashkëpunëtori ynë.

Në rast dërgese me vonesë nga "Tregtarët", Ligji i “Mbrojtjes së Konsumatorit” i lejon klientit të zgjidhë kontratën në rast se tregtari nuk dorëzon mallrat edhe në periudhën shtesë të rënë dakord parashikohet një gjobë në favor të Përdoruesit në masën 0,1% për çdo ditë vonesë pas afatit të caktuar.

[RPS1] Në rast të marrjes me vonesë nga Përdoruesi të artikujve të porositur, parashikohet një gjobë në favor të "Tregtarit" në masën 0,1% për çdo ditë vonesë pas skadimit të 3 (tre) ditëve nga marrja e njoftimit të disponueshmëria e porosisë në magazinën përkatëse. Në të dyja rastet gjoba paguhet sipas kërkesës.

Në më shumë se tre raste pamundësie për të përcaktuar datën e dorëzimit me Përdoruesin, në lidhje me dorëzimin e një porosie specifike për faj të këtij të fundit, porosia anulohet.

 Pamundësia për të specifikuar datën e dorëzimit mund të shprehet në një telefonatë të paplotësuar në numrin/numrat e telefonit të specifikuar nga Përdoruesi, mungesa e mundësisë që i jepet një punonjësi të "Tregtarit" për të propozuar një datë dorëzimi dhe të tjera.

Në rast të më shumë se tre shtyrjeve/ndryshimeve në periudhën e dorëzimit të një porosie specifike nga Përdoruesi pas gatishmërisë fillestare të deklaruar për dorëzim nga "Mobileri Vellea Home" ose një periudhe maksimale totale të shtyrjes prej më shumë se 30 ditësh kalendarike, porosia anulohet.

Kërkesa për shtyrje paraprake mund të bëhet duke telefonuar në numrin e telefonit: 04 453 5353, si dhe me mesazh elektronik në e-mail: [email protected]. Në rast të mosrespektimit të afatit të mësipërm, zbatohen rregullat e përgjithshme për anulimin e porosive. Ndryshimi I dates se dakordësuar per dorëzim me faj pa paralajmërimin paraprakisht , te paktën nisjes së porosisë për dorëzim (në shumën 5 LEK secila) për dërgesat e mëvonshme të akorduara shtesë. Në rastin e tre dërgesave në adresën e klientit dhe produktit që nuk pranohet nga përdoruesi për faj të tij, porosia anulohet.

Dorëzimi i mallit të porositur kryhet në mënyrën e zgjedhur nga Përdoruesi dhe sipas kushteve të përcaktuara, duke respektuar kushtet e ligjit  për “Mbrojtjen e Konsumatorit ”[RPS1] .

Kushtet për transport dhe ngjitje në kate janë të specifikuara në seksionin "Shërbimet" të faqes.

Dorëzimi bëhet në vendin sa më afër hyrjes së bllokut ose derës së oborrit të shtëpive. Një “vend” i tillë konsiderohet si pika më e afërt e mundshme ku mund të parkohet automjeti i “Mobileri Vellea Home”.

Përdoruesi merr përsipër të asistojë në shkarkimin e mallit të porositur prej tij nga automjeti, në mungesë të ngarkimit të kërkuar.

Velleahome.al mund të kërkojë konfirmim shtesë, duke përfshirë me telefon, faks, e-mail, të porosisë së bërë. Në rast se Përdoruesi refuzon të japë informacionin e kërkuar nga Velleahome.al, refuzimi për ta dhënë atë automatikisht çon në anulimin e porosisë me ose pa njoftim shtesë për Përdoruesin.

Çmimi i dorëzimit tregohet në "Kushtet e dorëzimit" dhe llogaritet automatikisht në vlerën e porosisë.

Tregtari rezervon të drejtën të refuzojë ose të ndryshojë vendin e dorëzimit të mallrave të porositura në kushtet e mëposhtme:

- Pamundësi objektive për t'u dorëzuar në vende me infrastrukturë rrugore të pazhvilluar ose të papërshtatshme.

- Rrugë të paasfaltuara, rrugë të ngushta, kalimi nëpër të cilat është i rrezikshëm për integritetin e ngarkesës ose mjetit ose për shëndetin e transportuesit dhe të tjerëve.

- Zonat me krim të shtuar ose lagje të pazhvilluara brenda qytetit.

Në rast ndryshimi në vendin e dorëzimit, Tregtari merr përsipër të njoftojë klientin paraprakisht për ekzistencën e fakteve që e pengojnë atë dhe të rregullojë një vend tjetër për marrje, të mundshëm dhe të favorshëm për të dyja palët.

Velleahome.alnuk mban përgjegjësi për vonesën në rast se vonesa është për shkak të fajit të korrierit që kryen dorëzimin dhe/ose për shkak të rrethanave të forcës madhore jashtë kontrollit të Velleahome.al.

Velleahome.alnuk mban përgjegjësi për mospërmbushjen e plotë ose të pjesshme të detyrimeve nëse kjo është për shkak të "Forcës Madhore". E tillë kuptohet si një rrethanë (ngjarje) e natyrës së jashtëzakonshme që ka ndodhur pas lidhjes së Marrëveshjes, nuk mund të parashikohej dhe nuk varej nga vullneti i palëve, si: zjarri, aksidentet e prodhimit, veprimet ushtarake, natyrore. fatkeqësitë - stuhitë, shirat e dendur, përmbytjet, stuhitë me breshër, stuhitë e borës, tërmetet, akulli, thatësira, rrëshqitjet e dheut, etj. fatkeqësi natyrore, konfiskim, ndalime qeveritare, greva, trazira, demostrata.

Pas dorëzimit, mallrat duhet të inspektohen me kujdes nga Përdoruesi dhe/ose një person i autorizuar prej tij.

Nëse gjatë kontrollit konstatohen defekte të dukshme të jashtme - dëmtime të mundshme, goditje dhe dëmtime të tjera të konstatuara gjatë dorëzimit, Përdoruesi duhet të nënshkruajë menjëherë një raport për dëmin në prani të korrierit dhe të njoftojë një punonjës të departamentit në tel. 04 453 5353 ose në email: [email protected]

Me pranimin e dërgesës nga Përdoruesi pa komente, të gjitha pretendimet për defekte të jashtme të dukshme janë të pabaza dhe si të tilla nuk duhet të plotësohen. Në rast se raporti i dëmit nuk përgatitet dhe nënshkruhet në prani të korrierit pas marrjes së dërgesës dhe/ose një punonjës nga departamenti On-line nuk njoftohet menjëherë me telefon 045 301555 ose me e-mail: [email protected], Përdoruesi humbet të drejtën e tij për të sjellë defektet e jashtme të dukshme të zbuluara në përputhje me kontratën e shitjes.

Nëse si rezultat i transportit konstatohet defekt në mallin e konsumit, Përdoruesi njoftohet me telefon, pas së cilës palët caktojnë një afat të ri për dorëzimin dhe dorëzimin e mallit në varësi të rrethanave. Nëse tregtari nuk transporton dhe dorëzon mallrat brenda këtij afati shtesë, konsumatori ka të drejtë të anulojë kontratën.

Në rastet kur Velleahome.al ka specifikuar një datë dhe orë specifike për dorëzim me shkrim, deklarata është e detyrueshme. Nëse gjatë paraqitjes së kërkesës specifikohet adresa, personi kontaktues dhe/ose numri i telefonit i pasaktë ose i gabuar, “MOBILIERI VELLEA HOME” nuk mban përgjegjësi për ekzekutimin e pasaktë të porosisë si rezultat i informacionit të pasaktë të dorëzuar nga Përdoruesi.

Gjatë dorëzimit të mallrave, Përdoruesi ose një palë e tretë e treguar prej tij duhet të nënshkruajë dokumentet shoqëruese. Palë e tretë konsiderohet çdo person që nuk është mbajtësi i aplikacionit, por pranon mallrat pas dorëzimit në adresën e dorëzimit të specifikuar nga Përdoruesi.

Në rast se Përdoruesi nuk gjendet brenda afatit të dorëzimit në adresën e specifikuar prej tij dhe/ose nuk ofrohet informacioni në adresën e dorëzimit, Velleahome.allirohet nga detyrimi për të dorëzuar mallrat e kërkuara dhe Përdoruesi humbet të drejtat sipas një urdhri për dorëzimin e mallrave.

Velleahome.al rezervon të drejtën të ndryshojë nënkontraktorin që kryen dorëzimin pa qenë i detyruar të informojë Përdoruesin paraprakisht, për sa kohë që kjo nuk pasqyron mënyrën dhe afatin e dorëzimit.

Velleahome.al bën dërgesa përmes nënkontraktorit/ve vetëm në territorin e Shqipërisë.

 

4.       Pagesa për mallrat dhe shërbimet e blera

Kur paguan me para në dorë për mallrat dhe shërbimet e porositura, Përdoruesi merr përsipër të depozitojë në momentin e dorëzimit tek Velleahome.al ose tek përfaqësuesi/nënkontraktori i tij që kryen dorëzimin vlerën e plotë të mallrave të dorëzuara sipas porosisë së konfirmuar. Në rast se, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e dorëzimit, Përdoruesi refuzon mallrat e blera pjesërisht ose plotësisht, Velleahome.almerr përsipër të rimbursojë pjesërisht ose plotësisht shumën e depozituar për blerjen e tyre. Në rast se Përdoruesi nuk realizon të drejtën e tij për të refuzuar mallrat ose shërbimet e blera brenda periudhës së lartpërmendur, Velleahome.ale transformon automatikisht depozitën si pagesë për vlerën e mallrave ose shërbimeve të porositura.

Kur paguan në dorëzim, Përdoruesi depoziton një shumë të barabartë me vlerën e mallit të dorëzuar sipas porosisë së konfirmuar te personi i dorëzimit të autorizuar nga tregtari. Në rast se brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e dorëzimit Përdoruesi refuzon pjesërisht ose plotësisht mallrat e blera, “Mobileri Vellea Home” SHPK merr përsipër të rimbursojë pjesërisht ose plotësisht shumën e depozituar për blerjen e tyre. Në rast se Përdoruesi nuk realizon të drejtën e tij për të refuzuar mallrat ose shërbimet e blera brenda periudhës së lartpërmendur, Velleahome.ale transformon automatikisht depozitën si pagesë për vlerën e mallrave ose shërbimeve të porositura.

Me rastin e pagesës me transfertë bankare, Përdoruesi depoziton një shumë të barabartë me vlerën e mallit të dorëzuar sipas porosisë së konfirmuar në llogarinë bankare të "Mobileri Vellea Home" SHPK, të shënuar në faturën e gjeneruar dhe vetëm pasi depozita konfirmohet si e pranuar dhe llogaria bankare verifikohet me shumën përkatëse , “Mobileri Vellea Home” SHPK dërgon mallrat dhe shërbimet e porositura. Me rastin e gjenerimit të porosisë me pagesë me transfertë bankare, tregtari dërgon një faturë proforma, në të cilën pagesa duhet të bëhet brenda 5 /pesë/ ditëve të punës nga dërgimi dhe në rast të mospërmbushjes së fjalisë së mëparshme, MOBILERI VELLEA HOME rezervon të drejtën për të anuluar porosinë e krijuar nga klienti.

Në rast se brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e dorëzimit Përdoruesi refuzon pjesërisht ose plotësisht mallrat e blera, “Mobileri Vellea Home” SHPK merr përsipër të rimbursojë pjesërisht ose plotësisht shumën e depozituar për blerjen e tyre. Në rast se Përdoruesi nuk realizon të drejtën e tij për të refuzuar mallrat ose shërbimet e blera brenda periudhës së lartpërmendur, “Mobileri Vellea Home” SHPK e transformon automatikisht depozitën si pagesë për vlerën e mallrave ose shërbimeve të porositura.

Kur paguan përmes një terminali virtual POS, Përdoruesi depoziton një shumë të barabartë me vlerën e mallit të dorëzuar sipas porosisë së konfirmuar përmes një terminali virtual POS dhe vetëm pasi të konfirmohet transaksioni i depozitës, “Mobileri Vellea Home” SHPK dorëzon mallrat dhe shërbimet e porositura. Në rast se brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e dorëzimit Përdoruesi refuzon pjesërisht ose plotësisht mallrat e blera, Velleahome.al merr përsipër të rimbursojë pjesërisht ose plotësisht shumën e depozituar për blerjen e tyre.

Dorëzimi është falas për çdo porosi mbi 4200 lekë, ndërsa për porosi nën 4200 lekë taksa e transportit është 840 lekë.

 

5.       Anulimi i mallrave të blera

Përdoruesi ka të drejtë të refuzojë dhe të kërkojë kthimin e mallrave të porositura dhe të blera prej tij brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja e mallit në adresën e dorëzimit, në rast se ato janë të kompletuara me dokumentacionin shoqërues të blerjes dhe sipas kushteve. Taksa e kthimit të produktit brenda afatit 30 (tridhjetë) ditë është 10% nga çmimi i produktit ose minimumi 1200 lekë.

Plotësimi i një kërkese për kthimin e një produkti: Produkti duhet të jetë i kompletuar me dokumentacionin shoqërues të blerjes. Në rast se përdoruesi nuk e ka ruajtur ambalazhin origjinal duhet të paketojë mallrat për transport, me qëllim ruajtjen e tyre. Rekomandohet që paketimi të jetë në përputhje me peshën dhe përmbajtjen e mallit. Çdo paketë duhet të mbyllet mirë dhe të përforcohet në skajet. Për paketim të besueshëm, praktika kërkon përdorimin e të paktën 2 komponentëve të ndryshëm (karton/karton i valëzuar, aeroplast, najlon, qese dhe/ose ngjitës), pasi rreziku i dëmtimit të mallrave është në kurriz të përdoruesit derisa të pranohet në magazinë nga punonjësi/tregtari.

Artikujt e dëmtuar rëndë nuk mund të kthehen.

Shumat e paguara për shërbime shtesë (dorëzimi dhe instalimi) nuk kthehen.

Në rast të tërheqjes nga kontrata, konsumatori është i detyruar të përballojë kostot e drejtpërdrejta të kthimit të mallit (neni 37/6 i ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorit”). Në këtë rast, rreziku i humbjes aksidentale të produktit është tërësisht për përdoruesit derisa të dorëzohet në magazinën e kompanisë. Në dyqanet Mobilieri Vellea Home nuk është e mundur kthimi i produkteve.

 

Për ndihmë në çmontimin dhe/ose dërgimin gjatë kthimit të mallrave, përdoruesi paguan ekstra për këto shërbime. Kushtet janë të specifikuara në seksionin "Shërbimet" të faqes.

Neni 37/8, pika d

Furnizimi i mallrave të vulosura, të cilat nuk janë të përshtatshme për kthim, për arsye të mbrojtjes shëndetësore ose higjienike dhe që hapen pas dorëzimit.

 VI.     Mallra jo standarde

Mallrat jo standarde dhe shërbimet përkatëse mund të kërkohen në pikat e shitjes me pakicë "MOBILIERI VELLEA HOME".

 

VII.      Shërbimi i garancisë

1.       Me çdo porosi të mallrave që i nënshtrohen shërbimit të garancisë, “Mobilieri Vellea Home” SHPK lidh një kontratë blerjeje me Përdoruesin me të dhëna për mallrat dhe kushtet e garancisë, si dhe duke specifikuar të gjitha kushtet e garancisë së dhënë ligjore/tregtare. “Mobilieri Vellea Home” SHPK rekomandon që instalimi i mallrave të blera të kryhet nga një shërbim/punonjës i autorizuar i kompanisë. Nëse shërbimi "Instalimi" nuk përdoret, Përdoruesi duhet të njihet me udhëzimet për montimin e produktit, i cili duhet të kryhet në përputhje (sekuencën) me PM (planin e montimit) bashkangjitur produktit.

Në rast paqartësie apo problemi, Përdoruesi duhet të na kontaktojë (përpara fillimit/kryerjes së instalimit) në telefonin: 045 301555 ose në e-mail: [email protected]

 

 Pavarësisht nga garancia tregtare, tregtari është përgjegjës për mospërputhjen e mallrave të konsumit me kontratën e shitjes.

 

2.       Përdoruesi nuk mund të thirret dhe humbet të drejtat e tij sipas garancisë së dhënë:

a)       në rast të dokumenteve të garancisë ose pagesave të paparashikuara ose të paplota;

b)      në rast dëmtimi të shkaktuar gjatë transportit të Porosisë së Klientit (PK) nga klienti, ngarkimit të Porosisë së Klientit (PK) nga klienti, dëmtimit të mallrave gjatë zbërthimit jo të duhur, nga objekte të mprehta dhe prerëse dhe instalim i gabuar ( filluar/kryer) nga përdoruesi;

c)       në rast të një përpjekjeje për të kryer riparimin dhe heqjen e mospërputhjes nga një qendër shërbimi (montimi) e paautorizuar nga “Mobilieri Vellea Home” SHPK;

d)      në rast dëmtimi/defekti të shkaktuar nga përdorimi jo i duhur i artikujve (nga lagështia, gërvishtjet, thyerjet, njollat, grisja, djegia dhe veprimet dhe mosveprimet e tjera të shkaktuara nga përdoruesi);

e)      në rast të cenimit të integritetit fizik të mallrave;

f)        në rast se me hapjen e paketave tashmë të dorëzuara, klienti konstaton një mospërputhje, të cilën nuk e raporton, por fillon/kryen instalimin e pjesës/produktit;

g)       në rast të mosbashkëpunimit nga ana e përdoruesit dhe mosparaqitjes së informacionit që vërteton natyrën e mospërputhjes së mallrave me atë të rënë dakord (material fotografik, etj.);

h)      Garancia ligjore/tregtare e dhënë për produktin nuk mbulon dëmet e shkaktuara nga forca madhore (përmbytje, tërmet, zjarr dhe fatkeqësi të tjera natyrore);

i)        Në rastin e mirëmbajtjes së mallrave të blera, të kryera nga përdoruesi ose një palë e tretë, e cila është e ndryshme nga ajo që tregohet në mënyrë specifike në përshkrimin e secilit artikull (vetëm nëse disponohet).

Garancia ligjore e dhënë për produktin nuk mbulon

komponentët e produktit me një jetëgjatësi të kufizuar.

Shërbimi i garancisë kryhet vetëm dhe vetëm në vendet e përcaktuara në kontratën e shitjes, në prani të dokumentacionit të plotë dhe të plotësisë së produktit. Shërbimi i garancisë kryhet vetëm nga një servis i specializuar i Mobilieri Vellea Home

Mallrat dhe shërbimet e specifikuara në këtë faqe janë të kufizuara vetëm në Termat dhe Kushtet e Përgjithshme dhe informacionin e specifikuar në faqe, pa dhënë asnjë garanci përtej atyre të specifikuara, përfshirë ato tregtare. Detyrimet e “Mobilieri Vellea Home” SHPK në lidhje me produktet dhe shërbimet e ofruara në këtë Faqe rregullohen nga marrëveshjet përkatëse me importuesit dhe/ose shpërndarësit e produkteve të paraqitura.

VIII.       Biskota dhe rimarketing

Gjatë shfletimit të “Mobilieri Vellea Home” SHPK skedarët e reklamave do të shtohen në shfletuesin tuaj në mënyrë që ne të kuptojmë më mirë se për çfarë ju intereson. Partneri ynë i reklamave në ekran, AdRoll, na lejon t'ju shfaqim reklama bazuar në faqet që shikoni në Velleahome.al. Teknologjia që përdor partneri ynë nuk mbledh informacione personale si emrat, emailet, adresat postare ose numrat e telefonit. Ju mund të vizitoni këtë faqe për të hequr AdRoll dhe reklamat e tyre të synuara.

 

  IX.            Komente dhe Vlerësime

Tregtari garanton që komentet e publikuara të produkteve janë të përdoruesve që e kanë blerë në të vërtetë produktin. Pas çdo porosie të dorëzuar, klientit i dërgohet një email me një lidhje të koduar, me mundësinë për të dhënë vlerësimin e tij për produktet. Përdoruesit nuk mund të vlerësojnë mallrat që nuk i kanë blerë. Të gjitha vlerësimet pozitive janë postuar ku klientët nuk kanë asnjë rast për të zgjidhur. Kurse për klientët me komente negative, ata që kanë vërejtje, ankesa apo defekte, telefonojnë kolegët tanë për të zgjidhur rastin. Komentet e publikuara nuk ndikohen nga marrëdhëniet kontraktuale me tregtarët e tjerë ose nuk i nënshtrohen sponsorizimit.

 

    X.            Të tjera

Tregtari ka të drejtë të ndryshojë në mënyrë të njëanshme të gjitha kushtet e treguara në faqen e internetit Velleahome.aldhe ndryshimet do të hyjnë në fuqi nga data e përditësimit të tyre vetëm për klientët e ardhshëm. Për kontratat aktuale, zbatohen botimet e Termave dhe Kushteve të Përgjithshme në kohën e krijimit të tyre. Në rastin e ndryshimeve në kontratat aktuale zbatohen sipas dispozitave të Kodit Civil Shqiptar

 

 

 

Përditësimi i fundit më 30/05/2022.


 [RPS1]The Albania law does not provide such  thing but allows in case in the will of the parties.

Na ndiqni