Vellea Home |
SIPAS DISPOZIMIT TË PËRMBAJTJES DIXHITALE DHE SHËRBIMEVE DIXHITALE DHE SHITJES SË MALLRAVE

Neni 29, 30 i ligjit "Për mbrojtjen e konsumatorit"


Neni 29. (1)Shitësi ia dorëzon blerësit mallrat, të cilat janë në përputhje me kontratën.


Neni 30. (1) Shitësi përgjigjet për mospërputhjet që vërehen brenda afatit kohor prej dy vjetësh nga momenti i dorëzimit të mallit.


Neni 31. (3)Ligji për “Mbrojtjen e Konsumatorit” Në rast moskonformiteti, konsumatori ka të drejtë të rivendosë mallrat konform, pa pagesë, nëpërmjet riparimit ose zëvendësimit, për të pasur një ulje proporcionale të çmimit ose konsumatori mund të anulojë kontratën.


Neni 31. (4) Konsumatori fillimisht i kërkon shitësit të riparojë mallrat ose t'i zëvendësojë ato, pa pagesë, vetëm nëse kjo nuk është e mundur ose jo proporcionale.


a) kompensimi i referuar në pikën 4 konsiderohet jo proporcional nëse i detyron shitësit kosto, të cilat në krahasim me kompensimin alternativ janë të paarsyeshme, duke marrë parasysh:


b) afati pa pagesë, i përmendur në pikat 3 dhe 4 të këtij neni, përfshin të gjitha kostot e nevojshme për të sjellë mallrat në përputhje, veçanërisht për kostot e dorëzimit, punës dhe materialeve;


c) çdo riparim ose zëvendësim kryhet brenda një periudhe të arsyeshme, të rënë dakord ndërmjet palëve, pa shqetësime të rëndësishme për konsumatorin dhe jo më shumë se 30 ditë kalendarike, duke marrë parasysh natyrën e mallrave dhe qëllimin për të cilin konsumatori ka kërkuar mallrave.


1) vlerën e mallit, në rast se nuk ka pasur mungesë konformiteti;


2) rëndësinë e mungesës së përputhshmërisë;


3) nëse kompensimi alternativ plotësohet pa shqetësime të konsiderueshme për konsumatorin;


Neni 31.(6) Përdoruesi ka të drejtë për një ulje proporcionale të çmimit ose për të anuluar kontratën e shitjes në rastet e mëposhtme:


a) konsumatorit nuk i është dhënë e drejta për riparim ose zëvendësim;


b) shitësi nuk ka kryer riparimin ose zëvendësimin, sipas përcaktimeve të shkronjës "c" të pikës 4 të këtij neni.


Neni 31.(7) Konsumatori nuk ka të drejtë të anulojë kontratën, nëse mungesa e konformitetit është e parëndësishme.


Neni 33.(3) Shitësi mund të refuzojë t'i sjellë mallrat në konformitet nëse riparimi dhe zëvendësimi janë të pamundura ose nëse ato do të rezultojnë në shpenzime në mënyrë disproporcionale të mëdha për të, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat, duke përfshirë ato sipas para. 2, pika 1 dhe 2.;


Neni 37.(3) Ushtrimi i së drejtës për t'u tërhequr nga kontrata


(1) Konsumatori njofton tregtarin për vendimin e tij për t'u tërhequr nga kontrata përpara afatit 14 ditor. Për këtë qëllim, konsumatori mund të:


(a) të përdorë formularin model të dorëheqjes nga kontrata, siç parashikohet në shtojcën I (B) bashkëlidhur këtij ligji;


(b) të bëjë një deklaratë tjetër të qartë, ku paraqet vendimin e tij për dorëheqjen nga kontrata


(2) Konsumatori duhet të ketë ushtruar të drejtën e tij për t'u tërhequr nga kontrata brenda afatit të parashikuar në nenet 37/1, pika 2 dhe 37/2, të këtij ligji, nëse njoftimi për ushtrimin e të drejtës për t'u tërhequr nga kontrata dërgon atë përpara përfundimit të atij afati.


(3)Tregtari, përveç mundësive të parashikuara në pikën 1 të këtij neni, mund t'i japë konsumatorit mundësinë të plotësojë dhe të dorëzojë në mënyrë elektronike formularin model të dorëheqjes nga kontrata e parashikuar në shtojcën I (B) bashkëlidhur këtij ligji, ose çdo tjetër të qartë deklaratë në faqen e internetit të tregtarit.


Në këto raste, tregtari i konfirmon konsumatorit, pa vonesë, marrjen e njoftimit për tërheqje nga kontrata, në një mjet komunikimi të qëndrueshëm.


(4) Konsumatori ka detyrimin të provojë ushtrimin e së drejtës për t'u tërhequr nga kontrata, të parashikuar nga ky nen.


Neni 37/4 Efektet e së drejtës për të hequr dorë nga kontrata ushtrimi i së drejtës për të hequr dorë nga kontrata përfundon detyrimet e palëve:


a) të përmbushë kontratën në distancë ose kontratën jashtë qendrave tregtare; ose


b) për të lidhur kontratën në distancë ose kontratën jashtë qendrave tregtare, në rastet kur është bërë propozim nga konsumatori.


Neni 41. Përdoruesi ka të drejtë të paraqesë një kërkesë për:


1. mosdhënia e përmbajtjes digjitale ose e shërbimit digjital


2. mospërputhja e përmbajtjes digjitale ose e shërbimit digjital për të sjellë në përputhje përmbajtjen digjitale ose shërbimin digjital;


3.moskonformiteti i mallrave, duke përfshirë të mallrave që përmbajnë elemente digjitale


Neni 42.(2) Kur prodhuesi ose tregtari ka dhënë një garanci tregtare për mallrat, duke përfshirë e mallrat që përmbajnë elemente digjitale, dhe sjellja e mallrave në konformitet kryhet me zëvendësim, shitësi është i detyruar të ruajë kushtet origjinale të garancisë për konsumatorin. Kur kërkesa plotësohet me riparimin e mallit, riparimet e kryera pasqyrohen në kartën e garancisë dhe periudha e riparimit i shtohet periudhës së garancisë.


Neni 43.(3) Gjatë paraqitjes së një ankese, përdoruesi tregon objektin e ankesës, mënyrën e tij të preferuar për plotësimin e ankesës, shumën e shumës së kërkuar dhe adresën e kontaktit.


Neni 43.(4) Me rastin e paraqitjes së ankesës, përdoruesi duhet t'i bashkëngjisë edhe dokumentet në të cilat bazohet kërkesa:


1. Kuponi tatimor, faturë ose dokument që vërteton pagesën;


2.lrave, duke përfshirë mallrat që përmbajnë elemente digjitale;


3. dokumente të tjera që vërtetojnë kërkesën sipas bazës dhe shumës.


Neni 45.(2)Ankesat për mallrat që përmbajnë elemente digjitale mund të parashtrohen brenda:


1. ashikon një ofrim një herë të përmbajtjes digjitale ose të shërbimit digjital;


2. y vjet, të llogaritura nga dorëzimi i mallit dhe fillimi i ofrimit të vazhdueshëm të përmbajtjes digjitale ose të shërbimit digjital, kur kontrata e shitjes parashikon ofrimin e vazhdueshëm të përmbajtjes digjitale ose të shërbimit digjital brenda një periudhe të caktuar kohe;

3. periudhën kohore gjatë së cilës duhet të ofrohet/ofrohet përmbajtja digjitale ose shërbimi digjital, sipas kontratës së shitjes, kur kontrata parashikon ofrimin e vazhdueshëm të përmbajtjes ose shërbimit digjital për një periudhë më të gjatë se dy vjet.


Neni 45.(3)Koha sipas paragrafit. 1 dhe 2 ndalon ndërpritje gjatë kohës së nevojshme për të sjellë mallrat, përfshirë. Mallrat që përmbajnë elemente digjitale, në përputhje.


Neni 45.(4)kërkesës sipas para. 1 dhe 2, ankesa mund të bëhet deri në skadimin e garancisë tregtare sipas kushteve të përcaktuara në të.


Neni 46. ​​Tregtarët që ofrojnë përmbajtje digjitale dhe shërbime digjitale dhe shitësit e mallrave, duke përfshirë mallrat që përmbajnë elementë digjitalë janë të detyruar të pranojnë ankesat e konsumatorëve nëse ato dorëzohen në kohën e duhur.


Neni 47.(1) Shitësi është i detyruar të mbajë një regjistër të ankesave për produktin që i janë paraqitur atij dhe personave të autorizuar prej tij në secilin nga vendet e përcaktuara në paragraf 3.


Neni 47.(2) Me rastin e paraqitjes së ankesës, personat nga paragrafi 1 duhet ta përshkruajë atë në regjistër dhe përdoruesit i lëshohet një dokument që përmban datën, numrin me të cilin është regjistruar ankesa në regjistër, llojin e mallit dhe nënshkrimin e personit që ka pranuar ankesën.


Neni 47.(3)Ankesat pranohen gjatë gjithë orarit të punës në dyqanin ku është blerë malli ose në faqen e internetit të shitësit ku është porositur malli dhe në adresën e shitësit. Ankesa mund të bëhet edhe në çdo objekt tregtar të shitësit në territorin e vendit, në të cilin kryhet një veprimtari tregtare e ngjashme me atë të objektit nga ku është blerë malli. E drejta për të zgjedhur vendin e paraqitjes së ankesës i takon tërësisht përdoruesit.


Neni 47.(4)Kur shitësi plotëson kërkesën, lëshon një dokument për këtë, i cili përpilohet në dy kopje dhe detyrimisht ia jep konsumatorit një kopje.


Neni 122.(1) Tregtari i ofron përdoruesit një shërbim që korrespondon me kontratën për ofrimin e shërbimeve.


Neni 122.(2) Për të përmbushur kontratën, shërbimi duhet:


1. të përmbushë përshkrimin, sasinë dhe cilësinë e përcaktuar në kontratë;


2. të korrespondojë me informacionin që përmban reklama ose të jepet në ndonjë mënyrë tjetër përpara lidhjes së kontratës dhe të mos kundërshtojë informacionin e dhënë nga tregtari gjatë ofrimit të shërbimit, në rast se ky informacion mund të ndikojë në vendimin e përdoruesit;


3. të ketë karakteristikat e zakonshme të shërbimeve të të njëjtit lloj;


4. të zotërojë karakteristika të veçanta dhe të jetë i përshtatshëm për qëllimin specifik të kërkuar nga përdoruesi, për të cilin përdoruesi e ka njoftuar tregtarin më së voni në momentin e lidhjes së kontratës dhe për të cilin tregtari ka rënë dakord;


5. për të përmbushur pritshmëritë e arsyeshme të përdoruesve duke pasur parasysh natyrën e shërbimit dhe çdo deklaratë publike të bërë nga tregtari ose persona të tjerë ose të bëra në emër të tregtarit ose në emër të atyre personave, të përfshira për shembull në reklamë ose në etiketë , përveç nëse tregtari nuk arrin të provojë se:


a) nuk e dinte dhe nuk mund të pritej në mënyrë të arsyeshme të kishte ditur për deklaratën publike përkatëse;


b) në momentin e lidhjes së kontratës deklarata publike është korrigjuar në të njëjtën mënyrë siç është bërë ose në një mënyrë tjetër të ngjashme;


c) vendimi i përdoruesit për të marrë shërbimin nuk mund të jetë ndikuar nga deklarata publike;


6. të sigurohet së bashku me të gjithë aksesorët dhe udhëzimet që përdoruesi mund të presë në mënyrë të arsyeshme të marrë, aty ku është e mundur.


Neni 123.(1) Tregtari është përgjegjës për çdo mungesë përputhshmërie të shërbimit që ekziston gjatë ofrimit të shërbimit dhe ka ndodhur brenda dy viteve pas ofrimit dhe, por jo më vonë se 14 ditë pas konstatimit të mosrespektimit të kontratës.


Neni 123.(2) Kur shërbimi nuk është në përputhje me kontratën, përdoruesi ka të drejtë të marrë një shërbim që është në përputhje me kontratën.


Neni 123.(3) Kur kryerja e shërbimit në përputhje me kontratën nuk është e mundur tërësisht ose pjesërisht ose është e paligjshme, ose do të shkaktonte kosto joproporcionale për tregtarin, konsumatori ka të drejtën e uljes së çmimit për kryerjen e pjesshme të shërbimit. ose të anulojë kontratën.


Neni 123.(4) Tregtari është përgjegjës për përmbushjen e shërbimeve të ofruara nga personi që vepron në emër të tij dhe me shpenzimet e tij.


Neni 125.(1) Përdoruesi ka të drejtë të bëjë ankesë për një shërbim, kur ai nuk korrespondon me kontratën, te tregtari ose i autorizuar nga ai.


Neni 125.(2) Ankesa paraqitet me gojë ose me shkrim.


Neni 125.(3) Me rastin e paraqitjes së një ankese, përdoruesi mund të pretendojë të sjellë shërbimin në përputhje me kontratën, të ulë çmimin ose të anulojë kontratën dhe të kthejë shumën e paguar.


Neni 125.(4) Gjatë paraqitjes së një ankese, përdoruesi tregon objektin e ankesës, mënyrën e tij të preferuar për plotësimin e ankesës, shumën e shumës së kërkuar dhe adresën e kontaktit.


Neni 125.(5)Me rastin e paraqitjes së ankesës, përdoruesi duhet t'i bashkëngjisë edhe dokumentet në të cilat bazohet kërkesa:


1. kupon tatimor ose faturë;


2. protokollet, aktet ose dokumentet e tjera që vërtetojnë mospërputhshmërinë e shërbimit me atë të rënë dakord;


3. dokumente të tjera që vërtetojnë kërkesën sipas bazës dhe shumës.

Neni 127.(1)duhet ta përshkruajë atë në regjistër dhe përdoruesit i lëshohet një dokument që përmban datën, numrin me të cilin është regjistruar ankesa në regjistër, llojin e shërbimit dhe nënshkrimin e personit që ka pranuar ankesën.


Neni 127.(2) Tregtari është i detyruar të mbajë një regjistër të ankesave të paraqitura tek ai dhe tek personat e autorizuar prej tij në secilin nga vendet e përcaktuara në paragraf. 4.


Neni 127.(4) Ankesat pranohen gjatë gjithë orarit të punës në objektin tregtar ku është porositur shërbimi ose në faqen e internetit të tregtarit ku është bërë porosia ose në adresën e zyrës së tregtarit. Ankesa mund të bëhet edhe në çdo objekt tregtar të tregtarit në territorin e vendit, në të cilin ushtrohet një veprimtari tregtare e ngjashme me atë të objektit nga është porositur shërbimi. E drejta për të zgjedhur vendin e paraqitjes së ankesës i takon tërësisht përdoruesit.


Orari i punës:

Nga e hëna në të shtunë: 08:00 - 19:30
E djelë: 09:00 - 19:30

Na ndiqni